Panalangin ng Simbahang AND KNK | Opinyon

Panalangin ng Simbahang AND KNK

INSPIRASYON SA BUHAY: “Ang panalangin ng taong matuwid ay mabisa at makapangyarihan…(Santiago 5:16, Ang Tanging Daan Bibliya).

***
PANALANGIN NG SIMBAHANG AND KNK: Sa mga nagtatanong, naririto po ang Panalangin ng Simbahang Anak ng Di-yos Kadugo Ni Kristo (AND KNK): “Haleluya, Haleluya, Haleluya, O Jesus na aming Diyos at Tagapagligtas, ikaw na aming Diyos Ama, Anak, At Espiritu Santo, sama-sama po aming ipinapanalangin at itinataas ang mga sumusunod:
“Ang Simbahang Anak Ng Diyos Kadugo Ni Kristo, ang Mahal na Ld, ang Mahal Na Bise Lider Disipulo, ang Mahal na Pangkalahatang Mangangaral, ang Mahal na Ingat Yaman, ang Mahal na Taga-Usig, ang Mga Mahal na Komite ng mga Tagapamahala, ang Mga Mahal na Mangangaral, ang mga Mahal na Tagapangasiwang Kadugo, at ang aming mga Mahal Na Kadugo sa lahat ng dako.
“Sa kapangyarihan ng Inyong Pangalang Jesus, pagkaisahin po Ninyo kami sa pananampalatayang Ikaw ang aming Diyos at Tagapagligtas, Ama, Anak, at Espiritu Santo, at patuloy po ninyo kaming bigyan ng katatagan at katagumpayan sa mga gawain ng pagpapahayag at pagliligtas ng kaluluwa, batay sa katotohanang Ikaw Jesus ang Aming Diyos at Tagapagligtas, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
“Itinataas din po namin ang aming mga mahal sa buhay sa lahat ng dako, at ang mga kapatid na pinahintulutan po ninyong makasama namin sa pag-aaral ng Inyong Salita. Sa kapangyarihan ng Inyong Pangalan, Panginoong Jesus, buksan po ninyo ang kanilang mga isip, puso’t kaluluwa na sila din ay pinili ninyo upang gumanap sa mga gawain ng pagpapahayag at pagliligtas ng mga kaluluwa.
“Itinataas din po namin ang aming mga kaaway, at ayon sa inyong kautusan, pinapatawad po namin sila sa kanilang mga kasalanan, upang mapatawad niyo rin kami sa aming mga kasalanan, at sila man po ay magpatawad sa aming mga kasalanan. At kung sila ay hindi mgpatawad, kayo na po ang magtanggol sa amin, dahil kayo po ang aming Tagapagtanggol.
“Itinataas din po namin ang mga namatay na sa lahat ng dako. Una, ang mga wala ng nanalangin pa para sa kanila. Pangalawa, ang mga wala ng nakakaalaala pa sa kanila, at pangatlo, ang aming mga Kadugo at mga mahal sa buhay.
“Sa kapangyarihan ng Inyong Pangalan Panginoong Jesus, patawarin po ninyo sila sa kanilang mga kasalanan, linisin po Ninyo ang kanilang mga kaluluwa, at tanggapin Ninyo sila sa inyong piling sa Paraiso, sa buhay na walang hanggan, sa takdang kapanahunan.
“Sa kapangyarihan ng Inyong Pangalan Panginoong Jesus, hinihiling din po namin para sa aming mga nabubuhay pa, patawarin din po Ninyo kami sa aming mga kasalanan, linisin din ninyo ang aming mga puso’t kaluluwa, upang makasama Mo din kami sa Iyong piling sa Paraiso.
“Hinihiling Po Namin Ang Lahat Ng Ito Sa Iyong Pangalang Jesus At Isinasandal Namin Ang Mga Ito Sa Inyong Banal Na Salita:
“Gayon na lamang ang Pag- Ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya Siya mismo ang bumaba mula sa langit, tumungo sa lupa, sa anyo ng tao may laman at dugo, at tinanggap ang parusang nakalaan para sa kasalanan ng tao sa Kanyang Banal na Laman, Banal na Dugo at Banal na Espiritu, upang ang sinumang tumanggap at sumampalataya sa Kanya bilang Diyos at Tagapagligtas, Ama, Anak, At Espiritu Santo, ay di mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at mabibigyan ng karapatang maging anak Ng Diyos Kadugo Ni Kristo….”
“Panginoong Jesus Tinatanggap At Sinasampalatayaan Ka Namin, Bilang Aming Diyos At Tagapagligtas, Ama, Anak, At Espiritu Santo. Ang Lahat Ng Ito Ay Aming Isinasamo’t Hinihiling Sa Inyong Pangalan Jesus, Ikaw Na Aming Diyos At Tagapagligtas, Ama, Anak, At Espiritu Santo, Amen.Salamat Sa Diyos Sa Ngalan Niyang Jesus”
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close