Honasan dapat umaksyon vs colorum couriers

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ipinangaral din ang Magandang Balita sa mga patay upang bagama’t sila’y nahusgahan ayon sa laman gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos…” (1 Pedro 4:6, Bibliya).

***
MAKABULUHANG PAGGUNITA NG UNDAS DAPAT NAKASANDAL SA BIBLIYA: Sa pagdating ng Undas, o Araw ng mga Patay, o Araw ng mga Kaluluwa, sa taong 2019, mahalagang isandal ng mga Pilipino sa mga katuruan sa iba’t ibang bersikulo sa Bibliya ang lahat ng kanilang isip, salita, gawa, at hitsura, sa kanilang paggunita ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay.
Sa mga nakaraang panahon kasi, lagi ng nakasandal ang paggunita ng Undas sa mga tradisyon at kaugaliang hindi naman nakakabuti sa mga namatay na, at maging sa mga nabubuhay pa. Ang nangyayari tuloy, patuloy na walang katiyakan ang ating mga kababayan kung nasa langit na ba o wala pa ang mga namayapa na nilang mga kamag-anak.
Hindi din sila nakakatiyak kung silang mga nabubuhay pa ay sa langit din pupunta (o sa ibang destinasyon kung saan sagana ang apoy at uod) pagdating ng kanilang sariling panahong sila naman ang lilisan sa daigdig na ito. Pero kung ating bubulay-bulaying mabuti, ang dahilan kaya may Undas taon-taon, nilalayon nitong paalalahanan ang lahat kung ano ang dapat isaalang-alang sa mga paggunita sa mga yumao.

***

MGA TAO NA NAMATAY NA MAKASALANAN, PUWEDE PA DING MALIGTAS SA PARAISO: Sa pag-aaral ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK), ang pangunahing bersikulo na dapat inaalaala ng mga tao pag dumadating ang Undas tuwing Nobyembre 1 at Nobyembre 2 ay yung nagpapatotoo na kahit na namatay na makasalan ang isang tao, pupuwede pa din pala siyang mabawi mula sa kasalanan, upang makasama pa din siya ng Diyos sa Paraiso sa buhay na walang hanggan.
Marami ang magtataas ng kilay sa aral na ito ng AND KNK, dahil ang katuruan ng maraming mga grupo nga-yon ay nagsasabing pag namatay na ang tao, wala na siyang magagawa pa, at wala na ding magagawa ang iba, lalo na ang kaniyang mga kamag-anak, upang tiyakin ang kaniyang pagpasok sa Paraiso.
Ang argumento ng mga grupong ito ay simple: ang tao ay hahatulan ayon sa kaniyang mga ginawa noong nabubuhay pa siya. Kung hindi siya nakatupad habang nasa daigdig pa siya sa mga kautusan ng Diyos sa Bibliya, ayon sa mga grupong ito, tiyak sa impiyerno ang kanyang tutunguhan, hindi sa Paraiso, sa buhay na walang hanggan. Tanging ang mga nakasunod lamang sa mga utos ng Diyos ang pupunta sa Paraiso.

***
MGA BERSIKULONG NAG-UUTOS NA IPANGARAL ANG BIBLIYA SA MGA PATAY: Ang problema sa ganung pagpapahayag sa kapalaran ng tao matapos siyang bawian ng buhay, na ang kaniyang pinal na destinasyon sa buhay na walang hanggan ay nakasalalay sa mga kabutihang kaniyang ginawa noong nabubuhay pa siya, hindi ito akma sa mga nakasulat sa Bagong Tipan ng Bibliya, partikular ang 1 Pedro 3:18-20 at 1 Pedro 4:6 at maging ng Judas 23.
Sa talong bahaging ito ng Bagong Tipan, maliwanag ang layunin ni Jesus tungkol sa kaligtasan ng lahat ng tao pagdating sa buhay na walang hanggan. Hindi maitatanggi, nais Niya na maagaw pa din ang mga tao na naipagkasundo na sa apoy ng impiyerno, kaya’t Siya mismo ang nagtungo sa lugar kung saan ikinukulong ang mga espiritu ng mga taong namatay na, at pinangaralan Niya ang mga ito, matapos Siyang mabuhay na muli.
Ang tanong: bakit ba ipinangaral pa ni Jesus ang Salita sa mga patay na? Iisa lamang ang dahilan, sa aking tingin. Ito ay upang linisin ang mga kaluluwang nakakulong sa lugar ng kulungan ng mga espiritu, at upang tiyakin pa din ang kanilang pagtungo sa Paraiso sa takdang panahon. Sabi nga sa 1 Pedro 4:6, na nasa Inspirasyon sa Buhay ng kolum na ito ngayon, yun ang dahilan kaya ipinangangaral ang Salita kahit sa mga namatay na.

***
REAKSIYON? Tawag po sa 0977 805 9058, 0918 574 0193, 0933 8251308 o sa aking Messenger account sa Facebook: Melanio Lazo Mauricio Jr. Email: batasmauricio@yahoo.com, mmauriciojr111@gmail.com. Maaari din po kayong mag-post ng inyong mga reaksi-yon sa aking Facebook page, www.facebook.com/attybatas.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

One thought on “Makabuluhang paggunita ng Undas”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *